مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

اهلیت در معاملات

🔹فقدان عقل: شخص مجنون محسوب مے شودو معاملات وی در
مجنون دایمے

🔹1-تملڪات بلاعوض: باطل
🔹2-تملیڪات بلاعوض: باطل
🔹3-امور غیر مالے: باطل
🔹4-امور مالے: باطل هستند

پس آنچه ڪه گفته شد جنون عارضہ دماغے است ڪه مانع از درک اعمال شخصے می گردد. از نظر حقوقے هیچ امتیازی بین درجه هاے جنون نیست و ماده ۱۲۱۱ « جنون » به هر درجه اے که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادوارے در دوره صحت و افاقہ در صورتے ڪه افاقہ وی از طرف مدعے ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش ڪسی گذارده است ڪه افاقہ مجنون را در آن حال ادعا مے کند.

🔹فقدان بلوغ(وقتے شخص به سن بلوغ نرسیده شخص نابالغ(صغیر) محسوب مے شود و با توجه بہ توانایے نابالغ در تشخیص(تمییز) خوب و بد، بہ صغیر ممیز(دارای قدرت تمییز) و صغیر غیرممیز(فاقد قدرت تمییز) تقسیم مے شود
لذا معاملات صغیر غیرممیز در

🔹1-تملڪات بلاعوض:باطل
🔹2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔹3-امور غیر مالے:باطل
🔹4-امور مالے:باطل هستند

و معاملات صغیر ممیز در
🔹1-تملڪات بلاعوض:صحیح
🔹2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔹3-امور غیر مالے:غیر نافذ
🔹4-امور مالے:غیرنافذ هستند

فقدان رشد: شخص بالغے ڪه به سن رشد نرسیده و سفیہ محسوب مے شود
و معاملات وی در
🔹1-تملڪات بلاعوض:صحیح
🔹2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔹3-امور غیر مالے:صحیح
🔹4-امور مالے:غیرنافذ هستند

فقدان اختیار قانونے: شخص رشیدے ڪه قانونگذار وی را منع ڪرده است مانند ورشکستہ
و معاملات وی در
🔻1-تملڪات بلاعوض:صحیح
🔻2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔻3-امور غیر مالے:صحیح
🔻4-امور مالے:باطل هستند

🔴توضیحات :
🔹تملڪات بلاعوض: آنچہ بدون عوض تملڪ می کند (مالڪ مے شود)
مانند: هبہ گرفتن از دیگرے
🔹تملیڪات بلاعوض: آنچہ بدون عوض بہ دیگری تملیڪ مے ڪند (از مالڪیت وی خارج مے شود)
مانند: هبہ ڪردن بہ دیگرے
🔹امور غیر مالے: انچہ هدف مستقیم آن مال نیست مانند ازدواج، طلاق
🔹امور مالے: انچہ هدف مستقیم آن مال است مانند بیع، اجاره
لازم به ذڪر است در قانون مدنے در برخے مواد به طور ڪلے گفتہ معاملہ افراد فاقد اهلیت باطل است (212) و جایے دیگر گفتہ معاملہ محجورین غیر نافذ(213 ) اما در سایر مواد انها را اصلاح ڪرده است که بہ صورت مبسوط توضیح داده شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن