خانواده

آیا مے دانید ثبت نڪردن ازدواج مجازات دارد ؟

🔸اگر ازدواجتان رسمے نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنے اگر بخواهید بہ موجب این ازدواج دعوایے در دادگاہ مطرح ڪنید، چون ازدواج‌ جایے ثبت نشدہ است اصلا بہ این موضوع رسیدگے نمی‌شود؛ مهمتر این ڪہ ثبت نڪردن ازدواج مجازات هم دارد.

🔹 گستردگے مباحث حقوقے و پیچیدگی‌هاے موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچہ بیشتر آن را روشن می‎سازد.

🔸ضروریاتے مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقے و قانونے حاڪم بر روابط اجتماعے و آگاهے بخشے جامعہ نسبت بہ مسائل حقوقے یڪے از مهمترین راهڪارها در ڪاهش مراجعات مردم بہ دادگسترے است.

🔹 بہ همین منظور معاونت منابع انسانے قوہ قضائیہ اقدام بہ آموزش حقوق بہ زبان سادہ ڪردہ است ڪہ در این قسمت بہ موضوع ثبت ازدواج اشارہ شدہ است ڪہ در ادامہ می‏‌خوانید.

🔸ثبت از ملزومات زندگے اجتماعے
فقط خانہ و ماشین و ملڪ و املاڪ نیست ڪہ باید ثبت شوند. بعضے اتفاق‌هاے مهم زندگے هم نیاز بہ این دارند ڪہ شش دانگ بہ نام ما بخورند. دیدہ اید آدم تا اموالش شش دانگ بہ نامش نخورد خیالش راحت نمی‌شود! ازدواج هم همین طور است و تا ثبت نشود رسمیت ندارد.

‼️حتما می‌پرسید اگر رسمے نباشد چہ اتفاقے می‌افتد؟

🔸اگر ازدواجتان رسمے نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنے اگر بخواهید بہ موجب این ازدواج دعوایے در دادگاہ مطرح ڪنید، چون ازدواج‌ جایے ثبت نشدہ است اصلا بہ این موضوع رسیدگے نمی‌شود؛ مهمتر این ڪہ ثبت نڪردن ازدواج مجازات هم دارد.

📍مجبورے ثبت ڪنے

🔻همہ چیز حساب و ڪتاب دارد، دیگر چہ برسد بہ ازدواج و طلاق و اینجور حرفها البتہ قبل از ورود بہ بحث باید این نڪتہ را هم گوشزد ڪنیم ڪہ اجبارے بودن ثبت فقط براے آنهایے است ڪہ ازدواج دائم می‌ڪنند. ثبت ازدواج موقت یا همان صیغہ همچنان اختیارے است و بہ ثبت دردفاتر رسمے ازدواج و طلاق نیاز ندارد مگر اینڪہ ارتباط زن و مرد منجر بہ باردارے شدہ باشد یا در ازدواج موقت عروس خانم شرط ڪردہ باشد ڪہ ازدواج ثبت شود.

❌شما هم مجازات می‌شوید!

❗️شانه‌هایتان را بالا بیندازید و فڪر نڪنید ماجراے ثبت نشدن یڪ ازدواج با تنبیہ ڪردن دفتردار حل می‌شود. ثبت ازدواج اجبارے است و در واقع براے حفظ ڪیان خانوادہ، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات باید انجام شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن