خانواده

چہ زمانے زن می‌تواند جداے از شوهر خود زندگے ڪند؟

⭕️طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنے زن نمی‌تواند مسڪن مستقلے براے زندگے جدا از شوهرش اختیار ڪند الا اینڪہ در یڪ منزل براے زن خطر جانے، مالے و یا شرافتے وجود داشتہ باشد ڪہ در این صورت زن می‌تواند مسڪن جداگانه‌اے براے خودش انتخاب ڪند و اگر بہ این علت زن مسڪن جداگانه‌اے اختیار ڪردہ باشد باز هم نفقہ او بر عهدہ شوهر است.

✍️طبق مادہ 1107قانون مدنے مسڪن جزیے از حق نفقہ زوجہ مے باشد و زوج مڪلف است ڪہ مسڪن مناسبے براے خانوادہ خود تهیہ ڪند.

✍️نڪتہ دیگر این مادہ این است ڪہ مسڪن تهیہ شدہ باید متناسب با شان و مرتبہ اجتماعے زن باشد و در غیر اینصورت زن مے تواند از سڪونت در آن خانہ ممانعت ڪند.

✍️بر اساس مادہ 1114 قانون مدنے زن باید در منزلے ڪہ شوهر تعیین می‌ڪند سڪنے نماید مگر آنڪہ اختیار تعیین منزل بہ زن دادہ شدہ باشد.

✍️همچنین طبق مادہ 1005 قانون مدنے اقامتگاہ زن شوهردار همان اقامتگاہ شوهر است.

❌البتہ اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سڪونت را بہ زن دادہ باشند دیگر اختیار انتخاب مسڪن بر عهدہ او خواهد بود و اگر زوجہ بخواهد در خانه‌اے زندگے نڪند قانون هم بہ استناد شرط ضمن عقد حق را بہ او می‌دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن