کیفری ، جرایم و مجازات ها

مواعد در آئین دادرسی ڪیفری

📆⏱مهلت ارائه دادخواست مطالبہ ضرر و زیان ناشے از جرم جهت پیوست به پرونده ڪیفرے تا قبل از اعلام ختم دادرسے است .

📆⏱مهلت پیگیرے موضوع توسط شاڪی یا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطہ، ظرف یڪ ماه از تاریخ ابلاغ اناطہ است .

📆⏱مهلت انجام دستورات قضائے توسط ضابطین دادگسترے ، ظرف مهلتی است ڪه مقام قضائی تعیین ڪرده است .

📆⏱مهلت ارسال گزارش به مقام قضائے توسط ضابطین دادگسترے نسبت به مواردے ڪه اجراے دستور یا تڪمیل آن میسر نشده است در پایان هرماه مے باشد .

📆⏱مهلتے ڪه طی آن ضابطین دادگسترے مے توانند در جرائم مشهود متهم را براے تڪمیل تحقیقات تحت نظر قرار دهند،حداڪثر تا 24 ساعت مے باشد .

📆⏱مهلتے ڪه طے آن ضابطین دادگستری متعاقب اجراے دستور جلب متهم ، مے توانند با اجازه مقام قضائے متهم را تحت نظر داشتہ باشند تا 24 ساعت است .

📆⏱مهلتے ڪه طی آن بازپرس به محض حضور متهم جلب شده باید تحقیقات را انجام دهدحداڪثر تا 24 ساعت است

📆⏱مدت بازداشت در قتل عمدے جهت اقامه بنیہ توسط اولیاء دم ، حداڪثر به مدت 6 روز مے باشد .

📆⏱مهلت ایراد رد دادرس قبل از صدور رأے یا قبل از انجام تحقیقات است مگر جهت رد بعد از صدور رأے ڪشف شود ڪه از موارد تجدیدنظر خواهد بود .

📆⏱مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواست رد دادرس ظرف 3 روز مے باشد .

📆⏱مهلت تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می باشد .

📆⏱مهلت اعلام نظر ڪارشناس پزشڪ به قاضے در پرونده ڪیفرے حداڪثر ظرف سہ روز از تاریخ ارجاع است . مگر مستلزم مدت بیشترے باشد

📆⏱احضار متهم از طریق آگهی یک نوبت بوده که توسط روزنامه کثیرالانتشار یا محلی که تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد .

📆⏱زمان صدور قرار تأمین ڪیفرے پس از تفهیم اتهام به متهم است .

📆⏱مدت اعتبار قرار عدم خروج از ڪشور 6 ماه است ڪه مے تواند هر 6 ماه یڪبار تمدید گردد .

📆⏱مدت تجدیدنظرخواهے از قرار عدم خروج از ڪشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قرار است.

📆⏱مهلت تسلیم متهم به مرجع قضائے توسط ڪفیل یا وثیقہ گذار پس از احضار مرجع قضائی ظرف 20 روز پس از اخطار است

📆⏱مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام یا وجہ الڪفالہ یا دستور ضبط وثیقہ ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضائے مے باشد .

📆⏱اگر شاهد یڪی از نیروهاے مسلح باشد مهلت دعوت از او براے شهادت باید حداقل 24 ساعت قبل از تحقیق یا جلسہ محاڪمه ، از طریق فرمانده یا رئیس شاهد یا مطلع

📆⏱زمان جرح شاهد ،قبل از اداے شهادت است . مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن