کیفری ، جرایم و مجازات ها

ربا

✅چکیده:
در جرم پرداخت ربا، مشکل مالی برای تهیه جهیزیه اضطرار محسوب نمی‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/02/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300217

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ م. 2ـ م 3ـ الف. هر سه نفر ساکن تهران ردیف اول و دوم دایر بر مشارکت در اخذ ربا و ردیف سوم دایر بر پرداخت ربا موضوع شکایت متهم ردیف سوم علیه دیگر متهمین و گزارش مأمورین که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که در شکوائیه و اظهارات مراحل تحقیق و رسیدگی منعکس گردیده متهم ردیف سوم بیان داشته در سال 1384 به لحاظ مشکلات مالی و تهیه جهیزیه برای دخترش مبلغ 000/000/120 ریال از دیگر متهمین دریافت نموده که تاکنون مبلغ 000/400/434 ریال وجه نقد به همراه هفت فقره چک به مبلغ 000/000/772/1 ریال نیز پرداخت و در اختیار متهمین مذکور قرار گرفته و بدین نحو مرتکب بزه مذکور گردیده اند. با بررسی محتویات پرونده توجهاً به اعلام شکایت به عمل آمده، گزارش مأمورین، انجام بررسی‌های کارشناسی و نظر کارشناس بدوی و هیأت سه نفره کارشناسی که مؤید پرداخت مبلغ اولیه از سوی متهمین ردیف اول و دوم و هم‌چنین پرداخت مبالغ مازاد از سوی متهم ردیف سوم، در اختیار بودن چک‌های استنادی و اقدام حقوقی برای مطالبه وجه چک‌های استنادی از سوی متهمین ردیف اول و دوم، اذعان و اقرار بدون شائبه متهم ردیف سوم و دفاعیات بلاوجه دیگر متهمین که بیان داشته‌اند وجوه چک‌های دریافتی در راستای معاملات تجاری فی‌مابین بود که در این رابطه ادله مثبته‌ای ارائه نگردیده، بر این اساس من حیث المجموع اتهامات انتسابی به نظر محرز بوده و مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصوف اول و سوم هر کدام تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و ردیف دوم با اعمال ماده 22 قانون مارالذکر و لحاظ تخفیف به جهت کهولت سن و بیماری جسمانی بدل از حبس تعزیزی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بدل از شلاق تعزیری به مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و هم‌چنین هر سه نفر متهم هر کدام به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا یعنی مبلغ 000/400/314 ریال در حق صندوق دولت و متهمین ردیف اول و دوم به رد همین مبلغ به عنوان اضافه دریافت به انضمام هفت فقره چک دریافتی به شرح پرونده در حق متهم ردیف سوم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ س.ح. به وکالت از آقای الف.ک. 2ـ م.ف. به وکالت از م.م. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 1136ـ91 مورخ 9/10/91 در پروندۀ کلاسه 1239ـ89 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.م. و م.م. دایر بر مشارکت در اخذ ربا و آقای الف.ک. دایر بر پرداخت ربا و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م.م. و الف.ک. هر یک به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و آقای م.م. با اعمال تخفیف به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و بیست میلیون ریال بدل از شلاق در حق دولت محکوم شده‌اند، هم‌چنین هر یک از آن‌ها به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا (000/400/314 ریال) در حق دولت و ایضاً آقایان م. و م.م. به رد همین مبلغ (000/400/314 ریال) به عنوان اضافه دریافت به انضمام هفت فقره چک دریافتی به شرح پرونده در حق آقای الف.ک. محکوم شده‌اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الّا اینکه آقایان م.م. و الف.ک. فاقد سابقه کیفری بوده و مستحق تخفیف در مجازات هستند و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً سه سال حبس هر یک از آقایان م.م. و آقای الف.ک. را به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید و در نهایت ضمن رد تجدیدنظـــرخـــواهـــی تجدیدنظـــرخواهــان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصرۀ 2 ماده 22 قانون موصوف و با تبدیل و تخفیف در مجازات حبس آقایان م.م. و الف.ک. تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن