مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

مواعد آیین دادرسى مدنى

✅مهلت هاى قانونى ٢ روزه، ٣روزه،۵روزه و ٧ روزه آیین دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟

✅مهلت های 2 روزه

1️⃣ماده ۵۴ ق.آ.د.مدنی:
درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 ، مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیردفتر ودر غیبت مشارالیه ،جانشین او صادرمی کند، رد می گردد.این قرار به خواهان ابلاغ می شودو نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نمایدرای دادگاه دراین خصوص قطعی است.
2️⃣ماده ۵۶ ق.آ.د.مدنی:
هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی کند ، دادخواست رد می شود.
3️⃣ماده ۶۸ ق.آ.د.مدنی :
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.
4️⃣ماده ۱۲۵ ق.آ.د.مدنی :
درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید.

✅مهلت های 3 روزه

1️⃣ماده ۱۳۵ ق.آ.د.مدنی :
هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
2️⃣ماده ۱۳۶ ق.آ.د.مدنی :
محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ،معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
3️⃣تبصره ماده ۴۳۳ ق.آ.د.مدنی : پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .

✅مهلت های 5 روزه

1️⃣ماده ۶۴ ق.آ.د.مدنی : مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ
وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد.

2️⃣ماده ۲۹۷ ق.آ.د.مدنی : رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادرکننده رای برسد.

✅مهلت های 7 روزه

1️⃣ماده ۲۵۹ ق.آ.د.مدنی:
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است وهرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند،کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.
2️⃣ماده ۲۶۰ ق.آ.د.مدنی :
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را
ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

3️⃣تبصره ماده ۲۳۴ ق.آ.د.مدنی :
در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثربه مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

4️⃣ماده ۲۴۲ ق.آ.د.مدنی :
دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید . در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
5️⃣ماده ۲۹۵ ق.آ.د.مدنی :
پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند.

مواعد آیین دادرسى مدنى

✅مهلت قانونى ١٠ روزه مقرر در قانون آیین دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟

✅مهلت های 10 روزه

1️⃣ماده ۵۴ ق.آ.د.مدنی :
درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طورکتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید.چنانچه درمهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر و درغیبت مشارالیه ،جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه دراین خصوص قطعی است.
2️⃣ماده ۵۵ ق.آ.د.مدنی :
درهرمورد که هزینه انتشارآگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر ردخواهد شد.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت دردادگاه میباشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین صورت مدت یک ماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
3️⃣ماده ۱۱۶ ق.آ.د.مدنی :
قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
4️⃣ماده ۴۷۱ ق.آ.د.مدنی :
درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعداپ حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
5️⃣ماده ۴۵۹ ق.آ.د.مدنی :
درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
6️⃣ماده ۴۶۰ ق.آ.د.مدنی :
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید، درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
7️⃣ماده ۱۷۱ ق.آ.د.مدنی :
سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود.
8️⃣ماده ۲۲۰ ق.آ.د.مدنی :
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد.
9️⃣ماده ۳۴۶ ق.آ.د.مدنی :
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایٔم آن و یاپس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن