مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

نمونه آرای سرقفلی

چکیده تعداد ١١ رای بدوی، تجدیدنظر و پیرامون مسایٔل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسایٔل است

1️⃣انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

🔹مرجع صدور:
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.
🔹تاریخ رای نهایی:
21/06/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970225000875

2️⃣مطالبه سرقفلی بدون موجب فسخ یا تخلیه
🔹مرجع صدور:
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
04/06/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400708

3️⃣اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه
🔹مرجع صدور:
شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون 1356 در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستأجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود.
🔹تاریخ رای نهایی:
28/06/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970223500739

4️⃣تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه
🔹مرجع صدور:
شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.
🔹تاریخ رای نهایی:
19/06/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970001000643

5️⃣وحدت سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم تفکیک قانونی این دو

🔹مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.
🔹تاریخ رای نهایی:
11/07/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221200890

6️⃣اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی

🔹مرجع صدور:
شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده: چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی میگردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
23/07/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600775

7️⃣دعوی خلع ید از سرقفلی و مورد اجاره
🔹مرجع صدور:
شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
دعوای خلع ید مختص اعیان غیر منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد. دعوی خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت میگیرد.
🔹تاریخ رای نهایی:
15/07/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970238000813

8️⃣تقاضای فروش سر قفلی بهعنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی

🔹مرجع صدور:
شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅چکیده:
حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی میتواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.
🔹تاریخ رای نهایی:
10/08/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970269400158

9️⃣تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
🔹مرجع صدور:
شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمیشود.
🔹تاریخ رای نهایی:
25/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970222701180

🔟تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
🔹مرجع صدور:
شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمیشود.
🔹تاریخ رای نهایی:
25/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970222701180

1️⃣1️⃣تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
🔹مرجع صدور:
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅چکیده:
مستأجرین مشاعی محل کسب نمیتوانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
18/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970225001268

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن