مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

حق کسب و پیشه سرقفلی

چکیده تعداد ٨ رای بدوی، تجدیدنظر پیرامون مسایٔل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسایٔل است

1️⃣تخلیه محل استیجاری درمانگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محلها سرقفلی تعلق نمیگیرد و اجاره
آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
28/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970225001344

2️⃣ حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
چنانچه مستأجر در راستای اعمال ماده 19 و 27 قانون روابط موجر و مستأجر محکوم به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی صورت نمیگیرد
🔹 تاریخ رای نهایی:
08/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970224401091

3️⃣عدم قابلیت استناد به سند عادی انتقال سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🔹چکیده:
حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرتالمثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است. 🔹تاریخ رای نهایی:
26/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221701549

4️⃣تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
🔹مرجع صدور:
شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
برای خلعید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف است.
🔹تاریخ رای نهایی:
06/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221601127

5️⃣تأثیر روابط خانوادگی طرفین قرارداد در اخذ مالیات
🔹مرجع صدور:
شعبه 13دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
روابط خانوادگی طرفین قرارداد، از نشانه های عدم احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی بودن واگذاری ملک است،
بنابراین تعیین مالیات از این جهت، موافق موازین قانونی نمیباشد.
🔹شماره رای نهایی:
1431/90/13

6️⃣خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی یا مطالبه بهای ملک در زمان اجرای طرح، تصدیق خسارت امکانپذیر نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
19/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903102625

7️⃣نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
رسیدگی به شکایت از نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه، خارج از صلاحیت دیوان است.
🔹تاریخ رای نهایی:
13/12/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903103306

8️⃣پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

🔹مرجع صدور:
شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
31/01/1392
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300093

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن