مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

شارژ ساختمان قانون تملک آپارتمان

شارژ ساختمان

چکیده:
دادگاه می‌تواند، بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، مستنکف از پرداخت هزینه مربوط به نگهداری ساختمانی(شارژ ساختمان) را، تا دو برابر شارژ پرداخت نشده، به نفع مجموعه مسکونی جریمه نماید.

تاریخ رای نهایی:
1393/09/26
شماره رای نهایی: 9309970220101277

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم ف.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 195579000 ریال به شرح مندرج در دادخواست، که خوانده در مقام دفاع در خصوص دادخواست تقدیمی اظهار داشته: سمت مدیریت ساختمان غیر قانونی بوده، جلسه به اطلاع مالکین نرسیده و در واقع جلسه‌ای تشکیل نشده است و رقم اعلام شده شارژ ساختمان غیر اصولی بوده و به این مبلغ اعتراض دارم. لکن در نهایت به موجب لایحه ثبت شده از سوی خوانده به شماره 582 مورخ 4/3/92 خوانده صراحتاً اظهار داشته سهم شارژ اینجانب تا یک سوم مبلغ مورد ادعای خواهان می‌باشد. دادگاه صرفنظر از اینکه خوانده اعتراض خود را در فرجه مقرر قانونی مندرج درتبصره 3 ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها اعلام ننموده، لکن در راستای کشف حقیقت و بنا به اعتراض خوانده به میزان هزینه شارژ اعلامی، قرار کارشناسی صادر و با تعیین وقت رسیدگی، طرفین وکارشناس منتخب را دعوت نموده؛ لکن در جلسه رسیدگی، خوانده بنا به جهاتی غیرموجه، اظهار داشتند: کارشناسی را قبول ندارند و از تقاضای ارجاع امر به کارشناس، مطرح شده توسط خود، عدول نمودند. فلذا دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکین ساختمان …، که به امضای حداکثر مالکین نیز رسیده، و به موجب آن آقای ح.د. بعنوان مدیر ساختمان تعیین گردیده و ایراد مطروحه به سمت خواهان را وارد نمی‌داند و از سوی دیگر با عنایت به صورت ریز هزینه‌های مربوط به واحد خوانده که در فرجه مقرر قانونی پس از ابلاغ، مصون از اعتراض قانونی خوانده نیز باقی مانده است وخوانده خود نیز منکر عدم پرداخت حق شارژ واحد تحت تصرف خود نشده، بنابراین دادگاه مستند به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها وتبصره یک آن دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 195579000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر درماده 10 مکرر و نیز پرداخت مبلغ 3966580 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی، در حق صندوق ساختمان، محکوم می‌نماید. همچنین خوانده تا زمان پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان از حق استفاده از خدمات دولتی شامل برق اختصاصی و تلفن اختصاصی محروم می‌گردد‌. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به‌طرفیت آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. از دادنامه… مورخ ..شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ… بابت شارژ معوق و جریمه مقرر در ماده 10 مکرر و فروعات دادرسی محکوم شده، دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی بدوی و این مرحله و مستندات ابرازی، آنچه مسلّم و محرز است، تجدیدنظرخواه شارژ ماهیانه آپارتمان خود را نسبت به قدرالسهم خود تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت ننموده و دلیل عدم پرداخت را اعتراض به تصمیم هیئت مدیره اعلام نموده؛ اما دلیلی بر اینکه تصمیم متخذه از سوی هیئت مدیره غیرقانونی است، ارائه نداده و حتی در مرحله بدوی و این مرحله، از ارجاع به کارشناس استنکاف نموده، اما صرفنظر از اینکه جریمه مقرر در تبصره یک ماده ده مکرر مقرر قانون تملک آپارتمان‌ها سازوکار دیگری دارد و قانونگذار، دادگاه را مخیر نموده تا دو برابر شارژ معوق، مستنکف از پرداخت آن‌را به نفع مجموعه جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست؛ فلذا تجدیدنظرخواهی معترض را نسبت به میزان جریمه تعیینی موجه تشخیص، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه تا میزان جریمه، مستنداً به ماده 358 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده بدوی را به پرداخت مبلغ 000/182/59 ریال درحق خواهان بدوی(صندوق ساختمان) باضافه هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل به میزان محکومٌ‌به، محکوم می‌نماید. بدیهی است تجدیدنظرخواه پس از پرداخت حق‌السهم شارژ ساختمان، حق استفاده از خدمات مربوط به ساختمان را دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن