مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

برخى از اصطلاحات حقوقى مرتبط با ارث

برخى از اصطلاحات حقوقى مرتبط با ارث

ابراء:
صرف نظر کردن داین ازدین خود به اختیار و میل
ابوین :
تثنیه اب ، پدر و مادر را ازباب غلبه ابوین گویند
ابوینی :
منسوب به ابوین ، صفت و نسبت فرزندانی که از یک پدر ومادر باشند ، در برابر ابی وامی به کار میرود .
ابی:
منسوب به اب ، پدری ، از یک پدر ، در مقابل امی
اجداد:
جمع جد ، نیاکان ، پدران پدر ، پدران مادر
– هریک از ابوین پدر متوفی تاهرجا که بالا رود عنوان جد رادارد وجمع آن اجداد است وشامل ذکور واناث می شود.
اجداد_مرتبه_اول :
پدرپدرومادرمادر، وپدرمادرومادرمادررا که چهار نفرند اجداد مرتبه اول نامند که هرگاه یک نفر ازآنان موجود باشد اجدادمرتبه ثانی ارث نمیبرند .اجداد مرتبه ثانی هشت نفرند زیرا برای هر یک ازاجداد مرتبه اول یک پدر ویک مادر میباشد واجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند وبرهمین قیاس در هر مرتبه بعد دو برابر میشود.
اخوال:
دائیان ، دائی ها ، برادران مادر
اخوه :
درباب ارث شامل برادران وخواهران هردو میباشد
اخوه :
دارائی متوفی بعد ازکسر واجبات مالی ویوین وثلث راارث گویند ومالیات برارث به آن تعلق میگیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی ودیون وثلث باید ازدارائی مثبت میت خارج میشود باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است زیرا عنوان ارث فقط برهمان باقیمانده صدق میکند
استیفاء:
درلغت « طلب تمام کردن حق » ودر اصطلاح « استفاده از کاریا مال دیگری با رضایت او » مطلق گرفتن
اعمام :
عموها، برادر پدرها
افاقه :
بهبود یافتن ، به هوش آمدن . در فقه هشیاری پس از مستی است وپس از بازیافتن عقل پس از جنون است
اقارب:
خویشان ، نزدیکان ، بستگان
امور_حسبی :
اموری که دادگاه ها مکلف اند به آن امور اقدام نموده وتصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی از طرف آنها باشد .
امی :
منسوب به ام ، مادری ، از یک مادر، در مقابل ابی
انحصار_وراثت :
حصر وراثت ، درمفهوم تصریق حصر وراثت ودعوی وراثت به کار میرود وآن دعوایی است که بموجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصدیق به منحسر بودن وراث به عدد واشخاص معین ومعلوم می نمایند .
اهلیت:
– صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، ورشکستگی وسایر موانع محرومیت از حقوق ( کلاً وبعضاً ) نباشد ، در مقابل حجر به کارمیرود .
– صلاحیت شخص برای دارا شدن حق وتحمل تکلیف وبه کار بردن حقوق که بموجب قانون دارا شده است.
– برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل ، بالغ ورشید باشند.
اهلیت_استیفاء :
صلاحیت شخص برای به کار بردن حقی که دارا شده است مانند صلاحیت کبیر برای معامله در اموال خود که در حال صغر آنها را ازپدر خود به ارث برده است .
ایجاب :
– واجب کردن ، لازم کردن مقابل نفی ، سلب
– پذیرفتن
– اعلام تعهد یا اعلام تملیک ( عقد تملیکی ) : مقابل قبول .
بالسویه:
برابر، به نحومساوی
تحریر_ترکه :
مقصود ازتحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است.
ترکه :
مالی که از مرده باقی مانده باشد ، مرده ریگ
تعصیب :
– یعنی دادن به عصبه وآن خویشاوند پدری شخص است ،عصب در لغت به معنی احاطه کردن آمده است وبه خویشاوندان پدری از آن جهت عصبه گویندکه شخص را احاطه کرده وحمایت مینمایند در اصطلاح حقوقی رد مقداری از ترکه را که از سهام صاحبان سهم زیادتر است به خویشاوندان پدری متوفی گویند .
– در حقوق مدنی زیاده از سهم بین صاحبان فرض تقسیم میشود .
ثلث :
– یک سوم ، سه یک .
– یک سوم ، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی تاآن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است .
ثمن :
– هشت یک – یک هشتم
– سهم ادنای زوجه درارث
جد:
– پدرپدر، پدرمادر،پدربزرگ ، نیا
– جمع = اجداد
جده:
– مادرمادر، مادرپدر ، مادربزرگ
– جمع = اجدات
حاجب :
– منع کننده ، پرده دار
– حایل ، مانع ارث ، وارثی که دیگری رااز ارث محروم میکند.
حجب :
حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلاً یاجزائاً محروم میشود .
حجب بردو قسم است :
قسمت اول آنست که وارث ازاصل ارث محروم میگردد مثل برادر زاده که بواسطه بودن برادر یاخواهر متوفی ازارث محروم میشود یا برادرانی که بابودن برادران ابوینی از ارث محروم میگردند .
قسمت دوم آن است که فرض ارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگرددمثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد وهمچنین تنزل حصه زن اط حد ربع به ثمن در صورتی که برای زوج واولاد باشد.
حجر:
– بازداشت ، منع .
– نداشتن صلاحیت دردارا شدن حق معین ونداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن